Košík
0 položiek
 

Podmienky používania

Podmienky používania BYZANT.SK

Podmienky používania služby REGISTRÁCIA NA BYZANT.SK (ďalej len
"služba") stanovujú pravidlá medzi užívateľom služby (ďalej len "užívateľ") a
prevádzkovateľom služby  - BYZANT.SK (ďalej len "prevádzkovateľ").

Potvrdením voľby "Súhlasím s licenčnými podmienkami" zaväzuje sa užívateľ
dodržiavať nasledovné podmienky používania služby:

1.  Službou sa rozumie umožnenie užívateľovi vytvoriť si vlastné
prihlasovacie konto na www.byzant.sk

2.  Pri registrácii musí užívateľ pravdivo vyplniť registračný formulár.

3.  Služba je poskytovaná zadarmo a prevádzkovateľ v žiadnom prípade
nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené užívateľovi z
nasledovných dôvodov:
    a. prípadnou nefunkčnosťou, alebo úplnou či čiastočnou nedostupnosťou
služby, či siete Internet,
    b. nedostupnosťou WWW stránky  - byzant.sk -
    c. inou príčinou, alebo následkom používania služby.

3.  Užívateľ týmto súhlasí s použitím služby na svoje vlastné riziko.

4.  Užívateľ sa zaväzuje neodkladne informovať prevádzkovateľa o
akomkoľvek zneužití, alebo podozrení zo zneužitia svojho konta.

5.  Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže pre vlastné účely využiť
štatistické informácie, ktoré užívateľ uviedol pri používaní služby a zaradiť ich
do svojej databázy užívateľov služby. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že
bude rešpektovať telekomunikačné tajomstvo a súkromie užívateľa. Užívateľ
svoje osobné údaje vyžadované pri registrácii poskytuje dobrovoľne. Tieto
údaje budú prevádzkovateľom využité pre identifikáciu užívateľa a ďalej pre
účely ponúkania služieb prevádzkovateľa a sprostredkovane jeho
obchodných partnerov. Ak užívateľ prejaví vôľu, aby údaje ním poskytnuté
boli prevádzkovateľom zlikvidované, potom prevádzkovateľ tieto údaje
zlikviduje. Užívateľ registráciou výslovne súhlasí so spracovaním a
poskytovaním svojich osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch, bezodkladnú aktualizáciu po ohlásení zmeny , pričom
užívateľ je povinný oznámiť zmeny v údajoch.

6.  Prevádzkovateľ má právo v prípade, že užívateľ v procese registrácie
alebo neskoršej aktualizácii svojich údajov vyznačí oblasti svojich záujmov,
zasielať na jeho e-mailovú adresu správy obsahujúce informácie o iných
službách ako aj novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy
obsahujúce informácie tretích osôb, týkajúce sa užívateľových záujmov.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu služieb ako aj zmenu týchto
podmienok.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie služby bez uvedenia
dôvodu a predchádzajúceho upozornenia užívateľa.

9. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o zrušenie jeho
schránky a prevádzkovateľ jeho žiadosti musí vyhovieť.